ประกาศบริษัท ที่ 5/2559 เรื่อง ยกเลิกประกาศบริษัทฯ ที่ 7/2558