เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเครือ เพื่อให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า “บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “WingSpan Services Company Limited” และจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่  2 ธันวาคม 2553 โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 (หุ้นสามัญ) และบริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด (PACCO) เป็นบริษัทที่มีองค์กรของรัฐถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 มีผู้แทนของบริษัท การบินไทยฯ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทฯ  มีวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด (WingSpan Services Co., Ltd.) ไม่ได้เพื่อแสวงหากำไร แต่เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานได้รับได้รับสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานอย่างยุติธรรม และลดต้นทุนด้านบุคลากรในระยะยาว และเพื่อให้เกิดความคล่องตัว สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร โดยเน้นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สร้างศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว และลดต้นทุนบุคลากร ให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ดังนั้น การให้บริการของบริษัท วิงสแปนฯ จะมีรูปแบบ ดังนี้

 • เป็นลักษณะงานให้บริการที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมเฉพาะด้าน
 • งานที่ต้องการทักษะเฉพาะด้าน (Special Skill เช่น ด้านบริการ)
 • ต้องการเฉพาะบุคลากรที่มีอายุน้อย สภาพร่างกายพร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • งานที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยไม่มีอัตราการลาออกสูง
 • งานที่ต้องการจ้างในระยะเวลายาว มีอัตราการจ่ายค่าตอบแทนที่สูง มีความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
 • งานที่จ้างงาน/แรงงานภายนอกทำอยู่ในปัจจุบันแล้วไม่เป็นผลดีต่อบริษัท การบินไทยฯ
 • พนักงานที่ต้องติดต่อบริการลูกค้าโดยตรง (Customer Direct Contact)

วิสัยทัศน์ (NEW)

” บริการด้านแรงงานอย่างมีคุณภาพ ครบวงจร

ตรงตามความต้องการของลูกค้า

และพัฒนาองค์กรสู่ความมั่งคงและยั่งยืน 

พันธกิจ (NEW)

 • สร้างมาตรฐาน ขยายธุรกิจบริการ สร้างเครือข่ายพันธมิตรในด้านแรงงาน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคู่ค้า
 • อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านแรงงาน และพัฒนาพนักงานประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้น
 • นำเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • บริหารงานภายใต้กฎหมายแรงงาน เสมอภาคแก่พนักงาน เพื่อความยุติธรรม

หน้าที่การทำงาน


cr: เดี่ยวลุยคุยข่าว

cr: คุณอู๋ Spin9


PNOHT581001001013401_01102015_041756

จองวันสอบ Thai-TEP

ติดต่อเรา