เราคือใคร

ตามที่คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบอนุมัติจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อให้บริการงานที่ต้องการบุคลากรเฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า “บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “WINGSPAN SERVICES COMPAY LIMITED” และจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงทุนในสัดส่วนร้อนละ 49 (หุ้นสามัญ) และบริษัทครัวการบินภูเก็ต จำกัด (PACCO) ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 (หุ้นบุริมสิทธิ)

VISION

วิสัยทัศน์

บริการด้านแรงงานอย่างมีคุณภาพ
ครบวงจรตรงตามความต้องการของคู่ค้า
และพัฒนาองค์กรสู่ความมั่งคงและยั่งยืน

MISSION

พันธกิจ

  • สร้างมาตรฐาน ขยายธุรกิจบริการ สร้างเครือข่ายพันธมิตรในด้านแรงงาน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคู่ค้า
  • อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านแรงงาน และพัฒนาพนักงานประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้น
  • นำเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริหารงานภายใต้กฎหมายแรงงาน เสมอภาคแก่พนักงาน เพื่อความยุติธรรม

Core Value

A

Agility for growth

คล่องเพื่อความเติบโต

I

Intregrity for trust

ซื่อสัตย์เพื่อความไว้วางใจ

M

Mastery of proessionalism

เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีย

Core Value

A

Agility for growth

คล่องเพื่อความเติบโต

I

Intregrity for trust

ซื่อสัตย์เพื่อความไว้วางใจ

M

Mastery of proessionalism

เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีย

โครงสร้างองค์กร