ประกาศบริษัท ที่ 16/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยขยันประจำเดือน ต.ค. 58 – ม.ค. 59