ประกาศบริษัท ที่ 02-2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างค่าตอบแทน (พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมค่าประสบการณ์)