ประกาศบริษัทฯ ที่ 8/2565 เรื่อง รายงานการเปลี่ยนแปลง ความผันผวน และทิศทางของธุรกิจกานบิน ประจำเดือนมิถุนายน 2565