ประกาศบริษัทฯ ที่ 17/2558 เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานรายวัน