ประกาศบริษัทฯ ที่ 1/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างค่าตอบแทน