Path to TG : Wingspan ขอแสดงความยินดีกับพนักงานทั้ง 19 ท่าน

Congratulations!!! 🙌  🎉

 

บริษัทวิงสแปนฯ บริษัทย่อยของการบินไทยขอแสดงความยินดี และร่วมภูมิใจกับน้องกลุ่มแรกของเราจำนวน 19 คน ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติต่างๆ อย่างเข้มข้น จนได้มีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำกับบริษัท การบินไทย ในตำแหน่ง Customer Service Agent ระดับ 5 ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น

 

ตามโครงการ Path to TG ที่สายทรัพยากรบุคคล ดำเนินการร่วมกับสาย/ฝ่ายต่างๆ ของการบินไทยและบริษัท วิงสแปนฯ

 

โครงการนี้ เป็นโครงการที่สร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานวิงสแปนฯ ที่ปฏิบัติงานกับการบินไทย ให้มีโอกาสเติบโต ก้าวหน้า และความมั่นคงในการทำงาน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลภายนอกอยากมาร่วมงานกับบริษัทวิงสแปนฯ เพื่อเป้าหมายสู่การได้บรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำของการบินไทยในอนาคต  🤩

 

โดยพนักงานที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานตามที่กำหนด สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีไม่จำเป็นต้องฝึกอบรม  ช่วยทำให้บริษัทการบินไทย สามารถประหยัดเวลา และงบประมาณค่าฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ด้วย

 

ทั้งนี้ การบินไทยแจ้งว่าได้เริ่มขยายแนวปฏิบัตินี้ไปกับสายงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้คนเก่ง คนดี มีความรักในอาชีพที่การบินไทย และที่สำคัญมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องทันที เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการจากมืออาชีพ และเพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้พนักงาน รวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านบุคลากรอย่างยั่งยืนต่อไป 😍

 

ขอให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างเต็มที่  ให้สมกับโอกาสที่ได้รับ สร้างชื่อเสียงให้คนชื่นชมและรอรับน้องๆ รุ่นต่อๆ ไป

 

#TGAIM

#AgilityforGrowth

#IntegrityforTrust

#MasteryforProfessionalism