การขอลงเวลา และการลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลา อบรม หรือ ลงเวลา ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จาก Link ข้างล่างนี้

การขอลงเวลา

      เอกสารการขอลงเวลา ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากหัวข้อเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการเขียนใบลงเวลาต้องนำ เรียน กรรมการผู้จัดการ และทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดของท่านให้ครบถ้วน โดยการเขียนใบขอลงเวลาจะมีแบ่ง 2 ช่วง ได้แก่

การขอลงเวลาทำงานกรณีที่ไม่สามารถบันทึกเวลาได้

      ในส่วนนี้จะเป็นการเขียนใบขอลงเวลาเนื่องจากมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถบันทึกเวลาเข้าหรือออกได้การเขียนใบลงเวลา ในส่วนนี้ท่านจำเป็นที่จะต้องกรอกวันเวลาที่ท่านไม่ได้สแกนเข้าหรือออก และในส่วนของช่องเหตุผล เพื่อเป็นส่วนให้การบินไทยพิจารณารับทราบ

การขอลงเวลาเนื่องจากได้รับอนุมัติ/คำสั่ง

      เป็นการลงเวลากรณีที่อบรมหลักสูตร โดยในส่วนนี้ท่านต้องกรอกหลักสูตรที่ท่านไปอบรม สถานที่อบรม และระยะเวลาการอบรม

      หลังจากทำการเขียนใบลงเวลาเรียบร้อยแล้ว   ให้ท่านทำการลงนาม จากนั้นนำใบลงเวลาส่งมอบให้การบินไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำส่งผู้ประสานงานเป็นลำดับต่อไป

การลา

      เอกสารการลา ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากหัวข้อเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการเขียนใบลา ท่านต้องระบุเรื่องการลาและทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดของท่านให้ครบถ้วน โดยการลานั้นท่านสามารถลาได้ 4 รูปแบบ ได้แก่

การลาป่วย

      ในการลาป่วยท่านจะต้องทำการเขียนใบลาในวันแรกที่ท่านกลับมาทำงาน พร้อมระบุสาเหตุการลาให้ชัดเจน กรณีที่ท่านลาป่วยมากกว่า 3 วัน ท่านจำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์

การลาพักผ่อนประจำปี

      ในการลาพักผ่อนประจำปีท่านสามารถใช้สิทธิ์ประจำปีของท่านในการลา

การลากิจธุรอันจำเป็น

      การลากิจธุรอันจำเป็นการลาที่ท่านสามารถใช้สิทธิ์ในได้ กรณีที่เกิดเหตุจำเป็น เช่น ญาติพี่น้อง ของท่านเสียชีวิต เป็นต้น โดยท่านต้องมีเอกสารใบมรณะบัตรและทำการเขียน IOC เรียน กรรมการผู้จัดการ

การลาไม่รับค่าแรง

      การลาไม่รับค่าแรงเป็นการลาที่ท่านไม่เหลือสิทธิ์พักผ่อนประจำปี โดยท่านจะไม่ได้รับค่าแรงจากการลาดังกล่าว และท่านต้องทำการเขียน IOC เรียน กรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาอนุมัติการลา

      หลังจากที่ท่านกรอกเอกสารการลาครบถ้วนและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น IOC, ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารอื่นๆ และนำส่งการบินไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ จากนั้นนำส่งผู้ประสานงานเป็นลำดับต่อไป

ขั้นตอนการขอลงเวลา และการลา