หนังสือไม่ประสงค์ให้หักเงินค่าบํารุงสมาชิกสหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์