หนังสืออนุมัติให้บริษัท วิแปนฯ เข้าร่วมเป็นนายจ้างกรรมการกองทุน