สื่อสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 เรื่อง รายงานการเปลี่ยนแปลง ความผันผวน และทิศทางของธุรกิจการบิน ประจำเดือนตุลาคม 2565