สื่อสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายงานการเปลี่ยนแปลง ความผันผวน และทิศทางของธุรกิจการบิน ประจำเดือนกันยายน 2565