สื่อสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 เรื่อง รายงานการเปลี่ยนแปลง ความผันผวน และทิศทางของธุรกิจการบิน ประจำเดือนสิงหาคม 2565