คุณสมบัติ

TICKETING RESERVATION (Agent 1)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– เพื่อปฏิบัติงานด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร
*ประจำกองบัตรโดยสารสำนักงานขาย (HA) สำนักงานสาขาหลานหลวง,สำนักงานสาขาสีลม,สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต
*ประจำกองบัตรโดยสารท่าอากาศยานฯ (HZ) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประจำกองบัตรโดยสารสำนักงานขาย (HA) สำนักงานสาขาหลานหลวง

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
– มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการคำนวณ
– ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ
จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยว่า 400 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

*ประจำกองบัตรโดยสารท่าอากาศยานฯ (HZ) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
– มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการคำนวณ
– สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้ทุกวัน รวมทั้งวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ตาม Roster ที่จัดให้
– ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ
จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยว่า 550 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– ผลคะแนน TOEIC ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัทการบินไทยฯ กำหนด (เฉพาะ HA)

– สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้ทุกวัน รวมทั้งวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ตาม Roster ที่จัดให้ (เฉพาะ HZ)
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– การปฏิบัติงาน อาจมีการหมุนเวียนตามสาขาสำนักงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะ HA)