คุณสมบัติ

ตำแหน่ง Programmer Analyst 1 (VU-T)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้

– ปฏิบัติหน้าที่เป็น IT Instructor สอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารระดับเบื้องต้น และขั้นประยุกต์ให้กับพนักงานในบริษัทฯ
– ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่พนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือมีโครงการที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ
– ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
– เขียน/จัดทำเอกสารคู่มือหลักสูตรด้าน IT และสื่อการสอนที่มีคุณภาพ
– ออกแบบ จัดทำแบบประเมินการฝึกอบรม สัมมนา แบบทดสอบ ข้อสอบ
– บันทึก จัดทำ รายงานการฝึกอบรมต่างๆ ของหน่วยงาน
– ศึกษา/ประเมินผลซอฟต์แวร์ใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และองค์กรหรือจัดทำหลักสูตรใหม่
– ปฏิบัติหน้าที่เป็น IT e-Learning Training Administrator ดูแลบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอน IT e-Learning ตามโครงการ THAI Corporate
e-Learning รวบรวมข้อมูล ติดตามผลของผู้ใช้งานและรายงานผลการเรียนการสอน IT e-Learning ในด้านต่างๆ
– ตรวจสอบ IT Courseware เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน IT e-Learning

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ วิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ บัญชี และสาขาการจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมสำนักงานเป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์สอนโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมสำนักงานไม่น้อยกว่า 4 ปี
– สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมสำนักงานและแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
– มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี
– รักงานสอน และงานบริการ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ
– มีความรู้ ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
– มีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ รับผิดชอบและสามารถทำงานโดยใช้ดุลพินิจของตนเองได้
– มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไว้วางใจได้
– คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถพิมพ์ (print) ใบสมัครใน www.wingspantg.com มาใช้ในการสมัครงาน

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.30 – 16.30 หรือ 8.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท การบินไทยฯ กำหนด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงาน แผนกฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (VU-T) บริษัท การบินไทยฯ สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต