ตำแหน่ง Programmer Analyst 1 ประจำกอง (VX)

ลักษณะของงานบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่ศึกษาติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการ ร่วมจัดทำ IT Strategy ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆอยู่เสมอ ให้คำปรึกษาด้าน Technology หรือประสานงานกับ Gartner Research เพื่อให้คำปรึกษาด้าน Technology แก่ฝ่าย IT ต่างๆ สื่อสารทำความเข้าใจ ประสานงานจัดการเพื่อให้ความรู้ ด้าน Technology Update แก่พนักงาน ITและพนักงานทั่วไป ทดลองประยุกต์ใช้ Technology ที่ทันสมัย เพื่อเป็นโครงการนำร่องให้กับฝ่ายธุรกิจ

– หากมีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือการทำงาน หรือการทำโครงการ ในหัวข้อต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
 การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงานที่เป็น PC Client/Server Based Application, Web Based หรือ Web Portal Application ด้วยโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น Visual Basic, .NET, C/C++/C#, Java / JavaServlet / JSP /JavaScript/Strut, pHp, HTML, ด้วย eClipse หรือ RAD Tool บน WebSphere หรือ SunONE platform เป็นต้น
 การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Homepage, HTML Web Pages หรือ HTML Web Portal ด้วย Tool ต่างๆ เช่น FrontPage หรือ Dreamweaver เป็นต้น
 การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงานที่เชื่อมต่อระหว่างกันผ่าน Middleware Tool หรือ Enterprise Service Bus (ESB) หรือ Message Broker Tool ตาม Enterprise Application Integration (EAI) หรือ Service Oriented Architecture (SOA) Concept เช่นระบบงานที่เป็นแบบ Web Services หรือ Message Management จำพวก MQSeries หรือ JMS หรือ IP Socket เป็นต้น
 มีความรู้ในการเขียนคำสั่ง SQL เพื่อจัดการระบบฐานข้อมูล
– สามารถใช้เครื่องมือ โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่างๆ (เช่น Microsoft Office) และจัดทำรายงานสรุปได้เป็นอย่างดี

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือ สถิติ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี GPA สะสมไม่ต่ำกว่า 2.3
– มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบปฏิบัติการและการสื่อสารข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 ปี
– มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมสำนักงานเป็นอย่างดี
– มีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ รับผิดชอบและสามารถทำงานโดยใช้ดุลพินิจของตนเองได้
– มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไว้วางใจได้
– คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

หมายเหตุ

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถพิมพ์ (print) ใบสมัครใน www.wingspantg.com มาใช้ในการสมัครงาน