ตำแหน่ง International Relations Coordinator (S4) ประจำกองบริการลูกค้าสัมพันธ์ (S4)

ลักษณะของงานบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– ปฏิบัติหน้าที่ลงทะเบียน และเอกสารงานทั่วๆ ไป
– ปฏิบัติหน้าที่ลงทะเบียน และตอบจดหมายร้องเรียน ช่วยงานการ Filing เอกสารของหน่วยงาน
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามคำสั่งอื่นๆ ของผู้บังคับบัญญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 21-35 ปี (ยกเว้นพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่และได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบบัญชา)
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายงานจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น Word , Excel , Power Point ได้เป็นอย่างดี
– มีความกระตือรือร้น ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับงาน
– มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 600 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ– ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท การบินไทยฯ กำหนด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงาน กองบริการลูกค้าสัมพันธ์ (S4) บริษัท การบินไทยฯ สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต