คุณสมบัติ

ตำแหน่ง FOREMAN / OFFICER (FA)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– ทำหน้าที่งานบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ประจำฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 20 – 40 ปี (หากอายุไม่ตรงตามที่กำหนด ต้องเคยปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายการพาณิชย์สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ โดยหนังสือรับรองจากต้นสังกัด ซึ่งฝ่ายฯ จะเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณี)
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา (ตำแหน่ง FOREMAN)
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (ตำแหน่ง OFFICER)
– มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานเป็นผลัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (FA) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
– สนใจสอบถามรายละเอียด หรือสมัครงานได้ที่ ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (FA) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สำนักงาน วิงสแปนฯ) ติดต่อคุณหนึ่ง/คุณชิน โทร. 02-137-4074, 089-882-9678