ตำแหน่ง Correspondence Officer ประจำกองบริการสมาชิกรอยัลออร์คิคพลัส (SO)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้

Correspondence Officer (1 อัตรา)

– ให้ข้อมูลสมาชิกเกี่ยวกับโปรแกรมสะสมไมล์ทางจดหมาย, แฟกซ์, อีเมลล์
– ติดต่อสมาชิกในกรณีที่จดหมายที่ส่งให้สมาชิกนั้นตีกลับ
– จัดส่ง Pin Code ตาม Request จากหน่วยงานต่างๆ
– จัดทำรายงานเกี่ยวกับสถิติของการให้บริการทางด้าน Correspondence
– ให้บริการสมาชิกที่มาติดต่อที่สำนักงาน
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Call Center Officer (1 อัตรา)

– รับโทรศัพท์ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ผ่านระบบ TCC/ROP ในการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรมสะสมไมล์
– ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมสะสมไมล์กับพนักงานในหน่วยงานอื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า/สมาชิก
– รับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ติชม ฯลฯ ที่เกี่ยวกับโปรแกรมสะสมไมล์เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Retro Credit TG Officer (1อัตรา)

– บันทึกไมล์สะสมให้แก่สมาชิกที่เดินทางบนสายการบินไทย
– ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากระบบสำรองที่นั่งของแต่ละเที่ยวบินในบัญชีสมาชิก ในกรณีที่ข้อมูลไม่สัมพันธ์กัน เพื่อความถูกต้องในการบันทึกไมล์สะสมให้กับสมาชิก
– บันทึกรายละเอียดในกรณีไม่สามารถสะสมไมล์ให้กับสมาชิกลงในบัญชีของสมาชิกในระบบ
– ตรวจสอบความต้องการของสมาชิกเพิ่มเติม ที่สมาชิกแจ้งมาในเอกสารฉบับเดียวกัน เพื่อส่งให้ส่วนงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 20-35 ปี (ยกเว้นผู้มีประสบการณ์ ตามจำนวนปีที่หน่วยงานต้องการ)
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา และ/หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายงานจะเป็นประโยชน์ใน การพิจารณา
– มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel Power Pointโปรแกรมสำเร็จรูป หรือโปรแกรม อื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่งานได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมสะสมไมล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสำรองที่นั่ง และบัตรโดยสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจสายการบิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถทำงานคนเดียวและเป็นทีมได้

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท การบินไทยฯ กำหนด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงาน กองบริการสมาชิกรอยัลออร์คิคพลัส (SO) บริษัท การบินไทยฯ สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต