ตำแหน่ง Auto Mechanic Trainee ประจำสถานีภูเก็ต (HKTGO)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
1. เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างซ่อมอุปกรณ์ ประจำสถานีภูเก็ต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (หากอายุเกินต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างอย่างน้อย 1 ปี)
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์หรือไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างโลหะ และ/หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายงานจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานเป็นผลัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงาน หน่วยงานอุปกรณ์บริการภาคพื้น (HKTGO) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
– สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อคุณวิทูร โทร. 081-536-7301