ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันอากาศยาน (JJ)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ (อัตราที่ 1)

– รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันรายวัน (Daily Report)
– จัดทำเอกสารรายงานการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันนำเสนอคณะกรรมการชุดต่างๆ
– ติดตามและรายงานสถานภาพของสถาบันการเงินที่เป็นคู่ค้า
– จัดทำและประมวลผลข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของการบริหารความเสี่ยงฯ
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หน้าที่และความรับผิดชอบ (อัตราที่ 2)

– จัดทำเอกสาร/รายงานการ รับ/จ่าย เงินจากการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมัน
– วิเคราะห์ และ รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันอากาศยานและจัดทำรายงานการจัดทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน
– รวบรวมจัดเรียงข้อมูลการจัดทำการประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน
– จัดทำรายงานการจัดทำธุรกรรมเพื่อรายงานกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย
– จัดเก็บเอกสาร ต่างๆ ของหน่วยงาน
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– สามารถฟัง พูด อ่าน และ เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
– มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
– มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 650 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท การบินไทยฯ กำหนด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำฝ่ายการปิโตรเลียมและเชื้อเพลิง (JJ) บริษัท การบินไทยฯ สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต