ตำแหน่ง ผู้ประสานงานประจำครัวการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (FOREMAN DC)

ลักษณะของงาน

บริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้ประสานงาน (FOREMAN) ประจำฝ่ายครัวการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (DC) หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
– เป็นผู้ประสานงาน (FOREMAN) ให้กับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
– เป็นผู้ควบคุมดูแลพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัท การบินไทยฯ ในหน่วยงานต่างๆของฝ่ายครัวการบิน (DC)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 20 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรได้ดี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงานฝ่ายครัวการบิน (DC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
– สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท วิงสแปนฯ (บริษัท การบินไทย สำนักงานใหญ่) ถนนวิภาวดีรังสิต
โทร. 02-545-4841