สมัครฝึกงานสหกิจ

สมัครฝึกงานสหกิจ

  1. ฝึกงานสหกิจ คือ การฝึกงานที่ไม่ได้รับผลตอบแทน เป็นการฝึกงานเพื่อ เพิ่มเติมประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา
  2. ฝึกงาน Part-time คือ การฝึกงานที่ปฏิบัติเหมือนพนักงานจริง ซึ่งเซ็นสัญญาเป็น Part-time โดยมีเงื่อนไขระยะเวลาฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป (มีค่าตอบแทนให้)
  3. ฝึกงานเป็นพนักงานตัวจริง คือ การฝึกงานที่ปฏิบัติเหมือนพนักงานจริง ซึ่งเซ็นสัญญาเป็นพนักงานประจำ โดยมีเงื่อนไขฝึกงานปี 4 เทอมสุดท้ายพร้อมมีใบรับรองการสำเร็จการศึกษา (มีค่าตอบแทนเท่ากับพนักงานตัวจริงในตำแหน่งนั้นๆ)

นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของวิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด สำหรับผู้สมัครงาน คลิกที่นี่

  • Drop files here or
  • ข้าพเจ้า

  • ขอรับรองว่า ข้าฯ มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ข้างต้นทุกประการรวมทั้งได้ยื่นเอกสารและข้อมูลประกอบการสมัครที่แท้จริง ถูกต้อง ข้าฯ ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมมาใช้และเผยแพร่ใบสมัครเอกสารประกอบใบสมัครตลอดจนข้อมูลของข้าฯ แก่บริษัทการบินไทยฯ เพื่อการสรรหาคัดเลือกและ/หรือตรวจสอบรวมทั้งให้บริษัทฯ ทำลายใบสมัครและเอกสารประกอบนี้ได้ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร