ฝึกงาน

ฝึกงานสหกิจศึกษา

ด้วยบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดให้มีการรับนักศึกษาฝึกงานภาคสหกิจเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงานจริงและมีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการทั้งงานด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติก และงานด้านธุรการ

ฝึกงานครั้งนี้ได้อะไร

 • ได้ความรู้ทักษะการทำงาน
 • มีรายได้และสวัสดิการ
 • ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการทำงาน

วัตถุประสงค์

โครงการสหกิจศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในธุรกิจสายการบินและโลจิสติกซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานในอนาคตระหว่างฝึกงานนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะทางด้านการทำงานได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความสามารถที่หลากหลาย

ขั้นตอนการสมัคร

ทำการสมัครฝึกงานสหกิจผ่านเว็บไซต์ www.wingspantg.com/ฝึกงาน/สมัคร
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและแนบเอกสารประกอบ

 • ใบขอความอนุเคราะห์ (เป็นเอกสารที่ออกโดบมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
  ข้อความตัวอย่าง เช่น เรียนถึง ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืน บริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด, เบอร์โทรติดต่อ และอีเมล
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • Resume
 • Transcript

ยื่นพิจารณาเอกสารสมัครฝึกงานแนบส่งเป็ PDF มาที่ฟอร์มการสมัคร

เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ทางบริษัทจะส่งอีเมลให้กับทางนักศึกษา โดยจะแนบเอกสารดังนี้

 • ใบส่งตรวจร่างกาย
 • ใบส่งตรวจประวัติอาชญากร
 • นัดวันเซ็นสัญญา (แล้วแต่กรณี)

นักศึกษาต้องนำผลตรวจร่างกายและผลตรวจประวัติอาชญกร มาในวันเซ็นสัญญา
*กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนให้นำเอกสารมาในวันเซ็นสัญญา