ประกาศแผนบุคคล เรื่อง การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ