ประกาศแผนกบุคคลที่ 2/2562 เรื่องการแจ้งลาป่วยล่วงหน้า 2 ชั่วโมง