ประกาศแผนกบุคคลที่ 1/2562 เรื่อง ข้อปฏิบัติกรณีพนักงาน ปฏิบัติงานนอกสถานที่