ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ Customer Service Agent รุ่น 41