ประกาศบริษัท ฯ ที่ 28/2561 เรื่อง มาตรการพนักงานลาป่วยและขาดงานเป็นอาจิณ