ประกาศบริษัท ที่ 4/2559 เรื่อง ขอความร่วมมือพนักงาน งดขาดลา มาสาย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 6-8 กุมภาพันธฺ 2559