ประกาศบริษัท ที่ 3/2558 เรื่องการเงินค้ำประกันสำหรับพนักงานที่ทำงานประจำพื้นที่ต่างจังหวัด