ประกาศบริษัท ที่ 1/2558 เรื่องขอความร่วมมือพนักงานมาลงชื่อเพื่อรอปฏิบัติงานในช่วงหน้าฝน