ประกาศบริษัทฯ ที่ 9/2559 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่ง Foreman (CO-H)