ประกาศบริษัทฯ ที่ 9/2563 เรื่องการช่วยเหลือพนักงานกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยฯ