ประกาศบริษัทฯ ที่ 8/2562 เรื่อง ถึงพนักงานสังกัด 2C-S