ประกาศบริษัทฯ ที่ 6/2564 เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)