ประกาศบริษัทฯ ที่ 7/2559 เรื่อง การประเมิณผลการปฏิบัติงานพนักงาน wingspan