ประกาศบริษัทฯ ที่ 6/2563 เรื่องมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19