ประกาศบริษัทฯ ที่ 6/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เบี้ยขยัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2560