ประกาศบริษัทฯ ที่ 5/2564 เรื่อง การเลิกจ้างพนักงาน