ประกาศบริษัทฯ ที่ 44_2560 เรื่อง การตรวจสอบ “รายงานสรุปผลการมาทำงาน” ของพนักงานทุกพื้นที่