ประกาศบริษัทฯ ที่ 43/2561 เรื่องขอความร่วมมือ งดลาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง