ประกาศบริษัทฯ ที่ 4/2565 เรื่อง รายงานการเปลี่ยนแปลง ความผันผวน และทิศทางของธุรกิจกานบิน ประจำเดือนเมษายน 2565