ประกาศบริษัทฯ ที่ 4/2563 เรื่องสถานการณ์ไวรัสโควิด-19