ประกาศบริษัทฯ ที่ 41/2560 เรื่องการทำงานล่วงเวลา (OT) ของนักศึกษาฝึกงาน