ประกาศบริษัทฯ ที่ 39/2561 เรื่องกำหนดค่าเบี้ยพิเศษรักษาตารางการทำงานของหน่วยงาน CP-K