ประกาศบริษัทฯ ที่ 39/2560 เรื่องการคำนวลค่าแรงและค่าล่วงเวลาในวันปฏิบัติงานของพนักงาน CSA ทุกพื้นที่