ประกาศบริษัทฯ ที่ 37/2560 เรื่องการบันทึกเวลาโดยการ SCAN นิ้วสำหรับพนักงาน Customer Service Agent (Parttime)