ประกาศบริษัทฯ ที่ 36/2561 เรื่อง การป้องกันความเสียหายในอุปกรณ์การทำงาน